Bielańsko - Tyniecki Park Krajobrazowy
o powierzchni 6415,5 ha położony jest na terenie 3 gmin: Kraków, Liszki i Czernichów. Obejmuje on fragment malowniczej doliny Wisły na odcinku Kraków - Ściejowice wraz z trzema ważniejszymi kompleksami leśnymi: Laskiem Wolskim oraz drzewostanami w okolicach Tyńca i Czernichowa. Nazwa parku wywodzi się od dwóch starych klasztorów położonych w granicach parku: Klasztoru Ojców Kamedułów na Bielanach oraz Opactwa Ojców Benedyktynów w Tyńcu.

PRZYRODA PARKU
Na terenie parku znajdują się cztery rezerwaty przyrody:

Bielańskie Skałki -
rezerwat leśny, ścisły , utworzony w 1957 roku; położony na terenie Lasku Wolskiego w sąsiedztwie Klasztoru Ojców Kamedułów na Bielanach (Kraków, dzielnica Zwierzyniec) o powierzchni 1,73 ha. 
Rezerwat ten jest cennym obiektem chroniącym spontaniczne procesy sukcesji biocenoz leśnych na skalistym, dawniej pozbawionym lasu terenie, typowym dla Wyżyny Krakowskiej.
Panieńskie Skały - rezerwat krajobrazowy, częściowy, utworzony w 1953 roku; położony na Woli Justowskiej w obrębie Lasku Wolskiego (Kraków, dzielnica Zwierzyniec) o powierzchni 6,41 ha. Ochronie podlega Wąwóz Panieńskie Skały z malowniczymi skałkami wapiennymi wraz z porastającym go lasem grądowym i fragmentem kwaśnej buczyny górskiej.
Skałki Przegorzalskie- rezerwat florystyczny, częściowy, utworzony w 1959 roku; położony w Przegorzałach w obrębie Lasku Wolskiego (Kraków, dzielnica Zwierzyniec) o powierzchni 1,38 ha. Ochronie podlega tutaj naskalna roślinność kserotermiczna.
Skołczanka
- rezerwat faunistyczny (stepowy), częściowy, utworzony w 1957 roku; położony w północnej części kompleksu leśnego Uroczysko Tyniec (Kraków, Dębniki) o powierzchni 36, 52 ha. Ochronie podlega tutaj roślinność kserotermiczna oraz rzadkie owady, szczególnie motyle.
Z ciekawszych pomników przyrody warto wymienić: aleję lip drobnolistnych przy Opactwie Benedyktynów, zadrzewienie parkowe przy dworze w Wołowicach, park przy Willi Decjusza oraz Jaskinię Kryspinowską.

Występuje również na terenie parku jedno stanowisko dokumentacyjne - Kamieniołom i skalisty stok w Piekarach.

ZABYTKI

Klasztory i kościoły:

Klasztor Ojców Kamedułów
na Bielanach
pochodzący z XVII wieku. W obrębie zespołu klasztornego kościół p.w. Wniebowzięcia N.M.P. Marii oraz erem.
Zespół Opactwa Benedyktynów w Tyńcu pochodzący z XI-XX wieku. W obrębie zespołu kościół p.w. św. Piotra i Pawła z przełomu XV i XVI wieku.
Kościół p.w. Św. Trójcy w Czernichowie z XV-XX wieku.
Kaplica Różańcowa w Czernichówku pochodząca z połowy XVII wieku.
Kaplica p.w. Matki Boskiej Śnieżnej w Bodzowie pochodząca z XVII wieku

Zespoły dworskie i parki zabytkowe:

Zespół dworski w Chełmie
z XIX wieku.
Dwór w Kole Tynieckim pochodzący z XVIII wieku - miejsce zawiązania Insurekcji Kościuszkowskiej.
Zespół dworski w Ściejowicach pochodzący z XIX wieku z zabytkowym parkiem.
Willa Decjusza z XV - XIX wieku , dawny dwór obronny , obecnie zamieniony w zespół willi  oraz zabytkowy park pochodzący z XIX wieku
Zabytkowy park dworski w Czernichowiepochodzący z drugiej połowy XIX wieku.

Inne obiekty:

Lasek Wolski
- park leśny o powierzchni 340 ha, założony staraniem Miejskiej Kasy Oszczędności w 1917 roku z ogrodem zoologicznym
Zespół kopca Józefa Piłsudskiego na Sowińcu pochodzący z lat 1934-38.
Kopiec Tadeusza Kościuszkiz pierwszej połowy XIX wieku.
Belweder Adolfa Szyszko - Bohusza w Przegorzałach zbudowany w 1928 roku.
Skansen na Woli Justowskiej - spichlerz z Trzyciąża z 1764 roku, drewniana karczma podcieniona z Pasieki z XVIII - XIX wieku, dom z Grybowa z przełomu XIX - XX wieku.
Forty stanowiące część dawnej Twierdzy Kraków pochodzące z drugiej połowy XIX wieku i początku XX wieku umiejscowione na Bielanach, Bodzowie, Kostrzu i Lasku Wolskim.