Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie
o powierzchni 20686,1 ha jest położony na terenie 9 gmin: Bukowno, Jerzmanowice - Przeginia, Krzeszowice, Michałowice, Olkusz, Trzebinia, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki. Rozciąga się od Michałowic w kierunku pn. - zach. do Bukowna. Charakteryzuje się zróżnicowaną rzeźbą terenu i obejmuje szereg dolin jurajskich, między innymi: Dolinę Kluczwody, Dolinę Bolechowicką, Dolinę Kobylańską, Dolinę Będkowską, Dolinę Szklarki, Dolinę Racławki i Dolinę Eliaszówki.

PRZYRODA PARKU
W obrębie parku znajduje się pięć rezerwatów przyrody:

Dolina Eliaszówki
- rezerwat leśny, częściowy, utworzony w 1989 roku; położony między Czerną a Paczółtowicami o powierzchni 107, 20 ha. Ochronie podlega tutaj zespół buczyny karpackiej i ciepłolubnej, grądu, łęgu olszowo - jesionowego oraz skał wapiennych o urozmaiconych formach.
Dolina Kluczwody - rezerwat krajobrazowy, częściowy, utworzony w 1989 roku; obejmujący fragment doliny pomiędzy Gackami i Wierzchowiem o powierzchni 
35, 29 ha. Ochronie podlega charakterystyczny krajobraz wraz z zespołem grądu oraz naskalnymi zbiorowiskami kserotermicznymi.
Dolina Racławki - rezerwat krajobrazowy, częściowy, utworzony w 1990 roku; położony między Dubiem a Paczółtowicami o powierzchni 472,66 ha. Ochronie podlegają naturalne zróżnicowane zespoły buczyn, grądu, boru mieszanego oraz murawy kserotermiczne i naskalne.
Dolina Szklarki - rezerwat leśny, częściowy, utworzony w 1989 roku; położony miedzy Jerzmanowicami a Szklarami o powierzchni 45,39 ha. Ochronie podlegają różnorodne zespoły buczyn, jaworzyna górska, grądy oraz murawy kserotermiczne i naskalne.
Wąwóz Bolechowicki - rezerwat krajobrazowy, częściowy, utworzony w 1968 roku; położony we wsi Bolechowice o powierzchni 21,31 ha. Ochronie podlega malownicza Brama Bolechowicka wraz z malowniczymi skałami wapiennymi i jaskiniami oraz fragment łęgu olszowego, grądu, boru mieszanego oraz zbiorowiska muraw i zarośli kserotermicznych.

Z ciekawszych pomników przyrody nieożywionej warto wymienić: 

Jaskinię Nietoperzową, Jaskinię Wierzchowską Górną, źródła Będkówki, Kobylanki i Sztoły oraz masę ostańców wapiennych o różnych formach m
orfologicznych. Spośród pomników przyrody ożywionej warto wspomnieć o zabytkowym przykościelnym zadrzewieniu lipowym w Racławicach oraz starą aleję bukową przy klasztorze w Czernej.

Występują również 3 stanowiska dokumentacyjne: 

odsłonięcie porfiru oraz martwicy wapiennej w Radwanowicach i kamieniołom w Trojanowicach.

W granicach parku projektuje się utworzenie użytku ekologicznego Diabla Góra koło Bukowna - chroniącego starodrzew buczyny karpackiej oraz jaskinię.


ZABYTKI

Zamki:

Ruiny strażnicy rycerskiej w Białym Kościele na Zamkowej Skale w Dolinie Kluczwody prawdopodobnie z XIV wieku.

Klasztory i kościoły:

Zespół Klasztoru Ojców Karmelitów w Czernej pochodzący z XVII - XIX wieku; w obrębie zespołu kościół p.w. św. Eliasza, kaplice, domki pustelnicze, ruiny Mostu Diabelskiego, źródło św. Eliasza, cmentarzyk z połowy XIX wieku, obiekty gospodarcze.
Zespół dawnego folwarku karmelitańskiego w Siedlcu, obecnie klasztor Duchaczek 
z XVII - XX wieku.
Kościół p.w. św. Piotra i Pawła w Bolechowicach z XIV - XX wieku.
Kościół poszpitalny p.w. św. Jana Chrzciciela w Jerzmanowicach z 1696 roku.
Drewniany kościół p.w. św. Nawiedzenia N.M.P. w Paczółtowicach pochodzący z XVI - XIX wieku.
Drewniany kościół p.w. św. Nawiedzenia N.M.P. w Racławicach pochodzący z XVI - XVIII wieku.

Zespoły dworskie i parki zabytkowe:

Zespół dworski w Garlicy Murowanej z XVII - XX; w obrębie zespołu dwór, spichlerz, lamus oraz resztki parku.
Drewniany kościół p.w. św. Wojciecha w Modlnicy założony w 1533 roku.
Zespół dworski w Bolechowicach
z XVIII - XIX wieku z zabytkowym parkiem.
Zespół dworski w Kobylanach
z XVIII - XIX wieku z "ogrodem włoskim" i parkiem krajobrazowym; w obrębie zespołu kaplica z XIX wieku.
Zespół dworski w Modlnicy z XVIII - XX wieku; w obrębie zespołu dwór, lamus, "park włoski", stawy i relikty dawnej zabudowy.
Relikty parku dworskiego we wsi Ujazd ze stawami z XIX wieku, dawny browar z XIX wieku, młyn z XIX wieku.
Inne obiekty:

Fort 44 w Toniach będący jednym z największych dawnej Twierdzy Kraków z lat 1874 - 1880.