Rudniański Park Krajobrazowy

o powierzc
hni 5813,9 ha jest położony na terenie 3 gmin: Alwernia, Czernichów i Krzeszowice. 
Obejmuje on następujące kompleksy leśne: Las Orlej, Czarny Las oraz drzewostany pomiędzy Kamieniem a Kwaczałą oraz fragment malowniczej
doliny potoku Rudno, od której pochodzi nazwa parku.

PRZYRODA PARKU
Na terenie parku znajdują się dwa rezerwaty przyrody:

Dolina Potoku Rudno
- rezerwat leśno - krajobrazowy, częściowy, utworzony w 2001 roku; znajdujący się w obrębie przełomu rzeki Rudno pomiędzy Zalasem a Rybną o powierzchni 95, 94 ha (otulina rezerwatu 100, 88 ha). 
Ochronie podlega tutaj fragment łęgu olszowego jednego z najlepiej zachowanych na Jurze Krakowskiej, olsu oraz stanowisk geologicznych znajdujących się przy starym kamieniołomi
e..
Kajasówka - rezerwat przyrody nieożywionej, częściowy, utworzony w 1962 roku; położony między Przeginią Duchowną i Czułówkiem o powierzchni 11,83 ha. Ochronie podlega tutaj unikalny zrąb tektoniczny pokryty roślinnością kserotermiczną
Wśród znajdujacych sie tu pomników przyrody warto wymienić - park dworski w Porębie Żegoty, aleję zabytkową przy klasztorze Bernardynów w Alwerni oraz dwa pomniki przyrody nieożywionej - Skałki Gaudynowskie w miejscowości Brodła i skałki wraz z kamieniołomem w Rusocicach. 

Prócz wymienionych pomników przyrody występuje tutaj jedno stanowisko dokumentacyjne - odsłonięcie geologiczne we wsi Podłęże.

Oprócz istniejących obszarów chronionych proponuje się utworzenie użytku ekologicznego pomiędzy miejscowościami Rybna i Brodła - Ostoja bobrów na Rudnie.

ZABYTKI

Klasztory i kościoły:

Klasztor Ojców Bernardynów w Alwerni
pochodzący z XVII - XX wieku. W obrębie zespołu klasztornego kościół p.w. Stygmatów św. Franciszka.
Kościół p.w.
św. Marcina i św. Małgorzaty w Porębie - Żegoty  
z lat 1762 - 1892.
Zespoły dworskie i parki zabytkowe.

Zespół pałacowy w Porębie Żegoty (ruiny pałacu i oficyny, spichlerz) pochodzący z XVIII wieku oraz zabytkowy park z mauzoleum i kompleksem stawów.
Założenie podworskie z ruiną dworu i lamusem w Mi
rowie pochodzące z 1784 roku.
Inne obiekty

Zabytkowa zabudowa w rynku w Alwerni z podcienionymi dachami z XVIII - XIX wieku.
Plebania w Kamieniu pochodząca z XIX wieku z lamusem kamiennym (XVIII wiek) i zabytkowym ogrodem ze starymi lipami (XVIII wiek).